Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Barbecue-Exclusief XL BV (versie 3.0)

Artikel 1 - Definities 

1. Barbecue-Exclusief XL BV: de besloten vennootschap Barbecue-Exclusief BV, optredend onder een van haar handelsnamen: Barbecue-Exclusief XL BV.
2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Barbecue-Exclusief XL BV een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Barbecue-Exclusief XL BV te leveren producten en/of door Barbecue-Exclusief XL BV te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Barbecue-Exclusief XL BV georganiseerde activiteiten.
3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Barbecue-Exclusief BV, die betrekking heeft op de producten en/of diensten van Barbecue-Exclusief BV. 4. Activiteit: de door Barbecue-Exclusief XL BV aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan uit: a) het geven van kook-, barbecuelessen, kook-, barbecueworkshops en barbecue masterclasses; b) het geven van wijncursussen en wijnproeverijen; c) verhuur ten behoeve van (product-)presentaties, vergaderingen en recepties; d) catering/privé diners; e) culinair advies; f ) evenementen. 

Artikel 2 - Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Barbecue-Exclusief XL BV te leveren producten of te verrichten diensten.
2. Barbecue-Exclusief XL BV kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen. 

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst 

1. Indien de klant Barbecue-Exclusief XL BV verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Barbecue-Exclusief XL BV te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 
2. Een door Barbecue-Exclusief XL BV gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Barbecue-Exclusief XL BV in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermelding dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Barbecue-Exclusief XL BV dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermelding van Barbecue-Exclusief XL BV nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd. 
3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Barbecue-Exclusief XL BV binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt. Indien de klant van Barbecue-Exclusief XL BV bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. 
4. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Barbecue-Exclusief XL BV uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen. 

Artikel 4 - De prijs 

1. De door Barbecue-Exclusief XL BV opgegeven prijzen zijn exclusief de daarvoor geldende BTW tarieven van 9% of 21% en zijn gebaseerd op: - inkoopprijzen; - kosten van arbeidsloon; - sociale lasten, belastingen. 
2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Barbecue-Exclusief XL BV gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. 

Artikel 5 - Betaling 

1. Betaling van de desbetreffende activiteit genoemd in artikel 1.4 kan voorafgaand van het evenement bij Barbecue-Exclusief op locatie per PIN of Credit Card worden voldaan of; 
2. Betaling van de desbetreffende activiteit genoemd in artikel 1.4 dient 14 dagen NA aanvang plaats te vinden. Dit betreft de hoofdsom van de activiteit waarbij eventuele overige zaken op basis van nacalculatie zullen worden verrekend of;
3. De offerte vermeldt dat facturatie plaats vindt via Weber Stephen Holland BV 
4. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Barbecue-Exclusief XL BV is in dit geval gerechtigd de administratie- en rentekosten in rekening te brengen. Barbecue-Exclusief XL BV is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst al gemaakte kosten. 
5. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Barbecue-Exclusief XL BV de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend met een minimum van 1 %. 
6. Alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige partij. 
7. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Barbecue-Exclusief XL BV voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting. 

Artikel 6 - Annulering van de overeenkomst 

1. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is. 
2. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk. 
3. Indien de klant de overeenkomst terzake van het verzorgen van een cursus, workshop, catering of promotionele klus al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit) geldt dat er een percentage van het totaalbedrag verschuldigd is. 

Wanneer een reservering is gemaakt gelden de volgende voorwaarden: 
a) Bij annulering meer dan een maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de dienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Barbecue-Exclusief XL BV te betalen. 
b) Bij annulering tussen veertien en dertig dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Barbecue-Exclusief XL BV te betalen. 
c) Bij annulering tussen zeven en veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan Barbecue-Exclusief XL BV te betalen. 
d) Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Barbecue-Exclusief XL BV te betalen. 

In de maanden mei, juni, juli, september en december gelden de volgende aangepaste voorwaarden: 
a) Bij annulering minder dan een maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de dienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Barbecue-Exclusief XL BV te betalen. 
b) Bij annulering minder dan een veertien dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Barbecue-Exclusief XL BV te betalen. 
c) Barbecue-Exclusief XL BV heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet al afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. 
d) Barbecue-Exclusief XL BV heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan en indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt. 

Artikel 7 - Uitvoering
Het verrichten van diensten Barbecue-Exclusief XL BV zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering bepalen. 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

1. Barbecue-Exclusief XL BV is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Barbecue-Exclusief XL BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald. 
2. Barbecue-Exclusief XL BV is niet aansprakelijk voor schade door de door Barbecue-Exclusief XL BV geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Barbecue-Exclusief XL BV die de schade hebben veroorzaakt. 
3. Barbecue-Exclusief XL BV is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Barbecue-Exclusief XL BV die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Barbecue-Exclusief XL BV niet aansprakelijk. 
4. Barbecue-Exclusief XL BV is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Barbecue-Exclusief BV. De klant vrijwaart Barbecue-Exclusief XL BV voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Barbecue-Exclusief XL BV verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden en/of de leidinggevende ondergeschikten van Barbecue-Exclusief XL BV. 
5. Barbecue-Exclusief XL BV zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Barbecue-Exclusief XL BV verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Barbecue-Exclusief XL BV en/of door Barbecue-Exclusief XL BV ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Barbecue-Exclusief XL BV toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Barbecue-Exclusief XL BV is in die gevallen niet schadeplichtig.